Privatlivspolitik for ansøgere af Bagermester Johan Frederik Aschengreens Legat (LEGATET)

Behandling af oplysninger: I forbindelse med legatansøgerens anmodning om at modtage en legatportion indsamler og behandler administrationen af legatet som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtiget til som følge af LEGATETs formålsparagraf. Vi beskriver derfor, hvorledes administrationen behandler, bruger og videregiver disse personoplysninger.

 

Typer af oplysninger: LEGATET indsamler følgende typer oplysninger om dig: Almindelige kategorier af oplysninger:

  • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnummer, personnummer, køn, evt. familie- og sociale relationer. I de tilfælde ansøgningen foretages af værge eller andre på dine vegne vil tilsvarende oplysninger blive gemt.

Særlige kategorier af personoplysninger: 

  • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger og udtalelser af lægefaglig karakter)

Formål: Vi bruger primært dine oplysninger til at behandle din ansøgning om midler fra LEGATET. Vi bruger desuden dine data til iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger herunder, men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelse af computersystemer og elektroniske kommunikationsproblemer.

 

Distribution af personoplysninger: LEGATET benytter sig af følgende samarbejdspartnere i forbindelse med administrationen:

 

  • LEGATES bestyrelse, har adgang til dine data i forbindelse med beslutning om tildeling af legatmidler. Bestyrelsen har behandlet og bekræftet at de efter bedste evne overholder reglerne i persondataloven. 
  • Ansøgere eller dennes værger har desuden adgang til at få oplyst hvilke data som LEGATET har registreret.

I forbindelse med udlejning og drift af legatets ejendom indhentes og behandler administrationen som dataansvarlige oplysninger om lejere.

LEGATET indsamler følgende typer oplysninger om dig: Almindelige kategorier af oplysninger:

  • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, personnummer

Formål: Vi bruger dine data til at til brug for udarbejdelse af lejeaftale og opkrævning af sædvanlige betalinger i henhold til lejeaftalen og til overholdelse af lovgivning på området herunder særligt lejeloven.

Generelt: Lovgrundlag for at indsamle, behandle og videregive personoplysninger (se databeskyttelsesforordningens artikel 6(1) (c) og (d) samt 9(2) (c) og (h).

Brug af data behandlere: 

  • Revisionsfirmaet Kreston CM bekræfter på deres hjemmeside – www.krestoncm.dk at de overholder persondataloven, 
  • Ingemann & Partnere erklærer at overholde persondataloven, 
  • Nets bekræfter på deres hjemmesider at de overholder persondataloven, 
  • One.Com – bekræfter på deres hjemmeside – www.one.com.dk at de overholder persondataloven, 
  • Bestyrelsen og administrationen – er gjort bekendt med reglerne i persondataforordningen og vil følge ordningens anvisninger.

Opbevaringsperiode: Vi opbevarer dine personoplysninger så længe vi har behov i forbindelse med din ansøgning for at opfylde LEGATETS tildelingskriterier (dog maksimalt 3 år). Herefter indgår oplysningerne i anonymiseret form til statistiske formål

Dine rettigheder: Du har – forudsat anden lovgivning ikke begrænser eller nægter dette – visse rettigheder, herunder indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelser mod behandlingen af personoplysninger, herunder i forhold til automatiseret individuel beslutningstagning (profilering). Du har ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder datatilsynet.

Kontakt: Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelse af dine rettigheder kan du henvende dig på administrationen@aschengreenslegat.dk.